1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který obdržíte bezprostředně po nákupu v internetovém obchodě.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách shopkolo.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Majitel (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

– bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

– vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR a na které bylo vydáno Prohlášení o shodě, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

– vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, jeli to pro daný druh zboží obvyklé.

3. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je místo převzetí zboží, které určuje kupující.

4. OBJEDNÁNÍ SMLOUVY, UZAVŘENÍ SMLOUVY

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Uvádějte Váš telefon, je nutný pro kontakt s dopravní společností. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu ( množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), oprávněn žádat od kupujícího dodatečné potvrzení objednávky, popřípadě písemné s vlastnoručním podpisem na speciálním formuláři, nebo zálohu. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

5. CENA A PLACENÍ

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, překlepů, výrazném nárůstu inflace, při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Změnu ceny musí prodávající sdělit kupujícímu a vyžádat si jeho souhlas s novou cenou. Bez tohoto souhlasu je smlouva neplatná. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti přepravci. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Platební metody , které používáme jsou:

  • Bankovním převodem
    Proveďte platbu přímo na náš účet. Prosím použijte číslo objednávky jako variabilní symbol platby. Číslo účtu 2200395376 / 2010. Vaše objednávka bude zpracována a odeslána až poté, co bude platba uhrazena na náš účet.
  • Dobírka (39 Kč)
    Objednávku uhradíte přepravní službě při doručení balíku.
  • Hotově
    Hotově nebo platební kartou na kamenné prodejně TOUR SPORT, Komenského nám. 140/4, Třebíč

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové přepravci.

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

”Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím, kdy přepravce předá zboží kupujícímu a ten toto zboží zaplatí.

6. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající jej vyexpedovat nebo předat dopravci do 2-5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě, nebo jej nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání kupujícímu. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. U některého zboží je nutno počítat s dodací lhůtou 14 – 30 dní. V případě, že prodávající není schopen dodat zboží ani v dodatečně sjednané době, navrhne kupujícímu alternativní typ zboží. Nedojde -li k dohodě na tomto alternativním typu je prodávající se souhlasem kupujícího oprávněn objednávku stornovat. Dojde-li ke stornu objednávky, nebo její části, která již byla uhrazena na bankovní účet prodávajícího, zavazuje se prodávající neprodleně celou částku za nedodané zboží vrátit na bankovní účet kupujícího.

Zrušení objednávky

Zákazník a dodavatel mají právo bez jakéhokoli důvodu od transakce ustoupit a to až do okamžiku potvrzení objednávky provozovatelem internetového obchodu. Zrušení objednávky po uzavření kupní smlouvy je možné pouze po dohodě obou stran zúčastněných v obchodním vztahu, to znamená internetového obchodu a zákazníka.

7. DOPRAVNÍ PODMÍNKY

Doprava ČR:

Zásilky jsou zasílány dopravní společností Geis. Doprava po celé ČR zdarma při nákupu nad 2000,-Kč.

Zásilky nad 50 kg se doručují před dům zákazníka. Dodací lhůta je do 2-5 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad poznamenat závadu na přepravním listu a neprodleně jí písemně oznámit dodavateli. Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravce oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

Doprava na Slovensko:

Dle ceníku přepravní společnosti Geis

https://www.geis-group.cz/data/images/_orig/0/910.pdf

8. PRÁVA A POVINNOSTI  Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Jakost při převzetí
Shop sport se zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady :

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny;
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Faktura o koupi zboží slouží zároveň jako záruční list.

Vyřízení reklamace 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace (vyplněním reklamačního formuláře zde) . Vyplněný formulář zašlete mailem na info@shop-sport.cz a přiložte jej do zasílaného balíku společně s kopií faktury o koupi. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu, nebo do místa určeného k opravě, tedy výrobci. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, čisté a kompletní.

Zboží špinavé či opravované zákazníkem nebude k reklamaci přijato.

Prodávající nejpozději do tří pracovních dnů rozhodne o řešení reklamace a informuje kupujícího. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.

9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Pokud odeslané zboží bez udání důvodů nepřevezme, má prodávající právo na náhradu nákladů spjatých s odesláním, tj. úhrada poštovného a balného!

10. PROHLÁŠENÍ

TOUR SPORT s.r.o., IČO 25567772 , se zavazuje k tomu, že nebude svěřená data prodávat, poskytovat třetí osobě, ani nijak nepoužije osobní data pro komerční nabídku nesouvisející s firmou Shop-sport, bez souhlasu vlastníků těchto dat.

11. DODATEK

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží musí být vráceno v nepoškozeném stavu, bez známek užívání a pokud možno s visačkami, zabaleno tak aby nedošlo k poškození zboží a následnemu znehodnocení pro další prodej .  Zároveň musí být přiložena faktura, nebo formulář pro vrácení, případně průvodní dopis, kde je uvedeno číslo účtu, na který si přejete částku vrátit. Znehodnocené zboží nebude přijato! Při poškození orig.obalu , má prodávající právo si z hodnoty zboží odečíst odpovídající část nutnou k uvedení zboží znovu do prodeje.

Na vrácení peněz má prodávající 14 dní od doručení zásilky.
Po doručení vráceného zboží (odstoupení od kupní smlouvy) prodávajícímu, bude kupujícímu zaslána částka odpovídající ceně za zaplacené zboží.
V případě vrácení pouze části věcí z faktury bude přepočítána částka za pouze vrácené zboží (bez poštovného a ponechaného zboží).
Zboží, které vracíte zpět NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU. Takto došlá zásilka nebude přijata.

Vrácení peněz Česká republika, Slovensko probíhá převodem na uvedený účet.

Postup při výměně a vrácení zboží:

Vyplněný formulář o výměně ( přiložen v balíčku, nebo ke stažení zde), případně průvodní dopis k vrácení zboží  a Váš požadavek na výměnu, vrácení přiložte do balíčku. Doporučujeme ověřit dostupnost položek na webu www.shopkolo.cz , které požadujete na výměnu (můžete napsat i náhradní variantu). Jakmile k nám dorazí zásilka na výměnu, bude položka skladem obratem vyměněna a následující pracovní den odeslána. V jiném případě bude zákazník vydorozumněn a zboží doobjednáno. Poté Vám přijde expediční email s číslem balíku.
V případě, že bude výměna za méně peněz než bylo původně, napište nám prosím číslo účtu, abychom mohli přeplatek vrátit. Pokud bude výměna vyšší, zboží zašleme na dobírku. Poštovné při první výměně je zdarma, při druhé a dalších je účtováno dle předešlé volby dopravce.